OSGB NEDİR? NEDEN GEREKLİDİR?

OSGB NEDİR? NEDEN GEREKLİDİR?

OSGB(Ortak Sağlık Güvenlik Birimi) Nedir?
YASAL DAYANAK:
29.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28512
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ
MADDE4-F BENDİNE GÖRE OSGB:
Ortak sağlık ve güvenlik birimi (OSGB): Kamu kurum ve kuruluşları, organize sanayi bölgeleri ile 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre faaliyet gösteren şirketler tarafından, işyerlerine iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunmak üzere kurulan gerekli donanım ve personele sahip olan ve Bakanlıkça yetkilendirilen birimidir.
MADDE 5- 2 BENDİ:
İşveren, işyerinde gerekli niteliklere sahip personel bulunmaması halinde birinci fıkrada sayılan yükümlülüklerinin tamamını veya bir kısmını, OSGB’lerden hizmet alarak yerine getirebilir.
MADDE 5 – 5 BENDİ:
İŞVEREN:
a) İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile ilgili görevlendirilen personelin etkin bir şekilde çalışması amacıyla gerekli kolaylığı sağlamak ve bu hususta planlama ve düzenleme yapmakla,
b) Görevlendirdiği kişi veya OSGB’lerin görevlerini yerine getirmeleri amacıyla araç, gereç, mekân ve zaman gibi gerekli bütün ihtiyaçlarını karşılamakla,
c) İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürütenler arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla,
ç) Görevlendirdiği kişi veya hizmet aldığı OSGB’ler tarafından iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuata uygun olan ve yazılı olarak bildirilen tedbirleri yerine getirmekle,
d) İşyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personelinin görevlerini yerine getirebilmeleri için, Bakanlıkça belirlenen sürelerden az olmamak kaydı ile yeterli çalışma süresini sağlamakla
e) Çalışanın ölümü veya maluliyetiyle sonuçlanacak şekilde vücut bütünlüğünün bozulmasına neden olan iş kazası veya meslek hastalığının meydana gelmesinde ihmali yargı kararı ile kesinleşen işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanını Genel Müdürlüğe bildirmekle,
f) Bakanlıkça belirlenecek iş sağlığı ve güvenliğini ilgilendiren konularla ilgili bilgileri, İSG KATİP sistemi üzerinden Genel Müdürlüğe bilgi vermekle yükümlüdürler.

OSGB Neden Gereklidir? 

İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatıyla ilgili sorumluluklar, OSGB (Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi) ile çalışıldığında sadece işverene ait değildir, düzenli raporlar sunulduğu için işveren gerekli önlemleri alabilir ve oluşabilecek kazalara karşı tedbirler alabilir. Habersiz yapılan teftişlerde işveren hesap verebilir; dosya kaybolması ya da aranılan raporların bulunamaması gibi bir durum yaşanmaz. Güvenli çalışma ortamı sağlandığı için iş işleyişinde kesintiler olmaz, verimlilik yükselir. 
Çalışanlar OSGB tarafından verilen eğitimler doğrultusunda daha bilinçli hale gelir ve iş güvenliklerini tehdit edecek davranışlardan uzak durur. Böylece dikkatsizlikten veya bilinçsizlikten oluşabilecek kazalar en aza iner. 
OSGB ile çalışıldığı zaman hizmet karşılığı verilen faturalar şirketler tarafından gider olarak gösterilebilir. OSGB ile çalışılmadığı durumlarda iş yeri sağlık ve güvenlik biriminin kurulması gerekecek ve bu durumda işverenin maliyetleri artacaktır. OSGB ile çalışarak işveren yılda yaklaşık %60-70 oranında maliyetinden tasarruf edebilir. 
İşverenler İş sağlığı ve güvenliği mevzuat güncellemelerini takip etmek zorunda kalmazlar, OSGB bu takibi işveren adına yapmakla yükümlüdür. İşleyişte farklılık yaratan tüm değişiklikleri işverene raporlar ve işverenin gerekli değişiklikleri gerçekleştirmesi için önerilerde bulunur. 
İş yerlerinde mevzuat gereği bulunması gereken tüm teçhizatlar doğru seçilebilir. İş yerinin faaliyet alanına göre bulundurması gereken teçhizatlar konusunda bilgi verilerek, gereksiz harcamalar yapılmasının önü kesilir.

OSGB’den Hizmet Almak Neden Avantajlıdır?

 • İSG çerçevesinde yasalardan doğan tüm yükümlülükleriniz OSGB tarafından yerine getirilir.
 • Kendi bünyenizde sürekli biçimde İşyeri Hekimi, İş Güvenliği Uzmanı, Sağlık Personeli gibi elemanları görevlendirme yükümlülüğünüz kalmaz. 
 • İşyerinizde bir İSG Birimi kurmanız durumunda Sağlık Hizmetleri için en az 12 m², İş Güvenliği Hizmetleri için en az 8 m² büyüklüğünde oda bulundurma zorunluluğunuz bulunur. OSGB’den hizmet aldığınızda bu zorunluluk ortadan kalkar.
 • İSG Hizmetleri Yönetmeliği’nce belirlenen “Asgari Malzeme Listesi”ndeki malzemeleri işyerinde bulundurma zorunluluğunuz ortadan kalkar.
 • OSGB, çalışanların sağlık gözetimine ve çalışma ortamının gözetimine ait bütün bilgileri işveren adına kayıt altına alır, saklar ve gerekli istatistikleri oluşturur.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN DEVLET TARAFINDAN DESTEKLENMESİ:

Türkiye genelinde 10’dan az çalışanı olan ‘Tehlikeli’ ve ‘Çok Tehlikeli’ sınıfta yer alıp belirtilen şartları sağlayan işyerlerinin bu hizmet karşılığı belli oranlarda devlet desteğinin alması sağlanmıştır. Bu oran Ödeme döneminin kapsadığı her bir ay için, 16 yaşından büyük sigortalılar için belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırına tehlikeli işyerleri için %1,4 oranı, çok tehlikeli işyerleri için %1,6 oranı uygulanarak, her bir sigortalı için ödenecek desteğin günlük tutarı hesaplanır.

DESTEKTEN KİMLER YARARLANIR?

Türkiye genelinde ondan az çalışanı bulunan ‘’Tehlikeli’’ ve ‘’Çok Tehlikeli’’ iş yeri sahiplerinden aşağıdaki şartları sağlayanlar destekten yararlanabilir;

1.  Türkiye genelindeki tüm işyerlerinde toplam çalışan sayısı 10’u geçmemesi gerekmektedir.
Çalışan sayısı hesabında dikkat edilecek hususlar
•   İşverenden iş alan alt işverenler dâhil edilir
•   Çalışması olmayan ve ücret ödenmeyen sigortalılar dâhil edilir
•   Ay içerisinde işe giren ve çıkış yapan sigortalılar dâhil edilir
•   Mesleki eğitim gören çalışanlar dâhil edilmez
2.  İşverenin çalıştırdığı sigortalılara ilişkin  aylık  prim  ve  hizmet  belgelerinin  yasal  süresi içerisinde kuruma verilmiş olması ve kuruma destek ödemesinin yapıldığı tarih itibariyle Türkiye genelinde prim ve prime ilişkin borcun bulunmaması şartıyla
3.  İş Güvenliği Uzmanı ve İş Yeri  Hekimi  atamalarının  İSG-Katip  sisteminden  yapılmış  ve onaylanmış olması

Misyon

 • Ülkemizin ekonomisine katkı sağlayan yeni istihdam alanları oluşturan firmalarımızın kaynaklarının verimli kullanılmasını sağlamak,
 • Ergonomik çalışma koşullarının sağlanarak üretimde artışlarının ve kazançlarının artırılmasını sağlamak,
 • İş gücü, zaman ve maddi kayıplarına engel olmak,
 • İş sağlığı ve güvenliği alanında onlara en iyi çözüm ortağı olmak,
 • Hizmet verdiğimiz firmalarımız için emek veren, çalışan nüfusumuzu ise olası iş kazalarına ve meslek hastalıklarına karşı eğitmek, korumak, periyodik muayenelerini ve sağlık taramalarını yaparak erken tanı ve tedavi imkânını sağlamak, kalıcı sakatlıklarını ve kayıpları önlemek, sağlıklı, mutlu bireyler olarak yaşamalarını ve kazanmalarını sağlamaktır.

Vizyon

Mesleki etik değerlere saygılı, içinde bulunduğu sektörün bütün sorumluluklarını bilen ve taşıyan faaliyette bulunduğu her bölgede iş sağlığı ve güvenliği alanında sektörün lideri olmayı hedefleyen, iş güvenliğini bir sorumluluk olmakla beraber yaşam felsefesi haline getirtmeyi amaçlayan ve kadrosunu bu bilinçle yetiştiren firmamız.

Firmamız

 • İş ve İşçi Sağlığı ile İş Güvenliği kültürünün oluşması için çaba sağlayan;
 • Çalışmaları ile sektöre öncülük yapan ülke çapında referans bir firma olmayı hedeflemeyi ilke edinmiştir.

Değerlerimiz

 • Araştırmacıdır
 • Gelişmeye ve değişime açıktır
 • Gizliliğe önem verir
 • Sorumluluk sahibidir
 • Çalışkandır
 • Güvenilirdir
 • Katılımcıdır
 • İnsan odaklı çalışmayı esas alır.